tekst tekst tekst tekst

Ulga na Internet

"Ustawa z dnia 18 listopada 2004 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw" wprowadziła do "Ustawy z dn. 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych" kilka poprawek. M.in. do art. 26 ust.1 dodała pkt 6a. Wobec czego od 1 stycznia 2005 "podstawę obliczenia podatku (...) stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1 i 2 oraz ust. 4-7 lub art. 25, po odliczeniu kwot wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł."

Mówiąc prościej od początku 2005 roku można korzystać z ulgi na Internet i odliczyć nawet 760zł od dochodu. Z ulgi na Internet może skorzystać każdy, kto jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ponosi wydatki związane z użytkowaniem Sieci w miejscu swojego zamieszkania, tj. korzysta z Internetu w celach osobistych. Odliczenie dokonywane jest w rocznym zeznaniu podatkowym o wysokości osiągniętego dochodu, składanym do urzędu skarbowego. Obejmuje ono wydatki poniesione na Internet w roku podatkowym, którego dotyczy zeznanie. Wydatki te koniecznie muszą być udokumentowane fakturą VAT.

Warunki skorzystania z ulgi internetowej:
 • posiadanie zameldowania w mieszkaniu z podłączonym Internetem;
 • posiadanie dochodu, bo tylko od dochodu można sobie tę ulgę odliczyć;
 • podatnik musi figurować na wystawionej przez dostawcę Internetu fakturze oraz umowie.
 • W interesie podatnika chcącego skorzystać z omawianej ulgi leży posiadanie faktury VAT, która potwierdzać będzie wydatki na używanie sieci internet w miejscu jego zamieszkania.

  Nie jest więc możliwe odliczenie wydatków na podstawie umowy oraz dowodów wpłaty (paragonów), jeżeli nie została wystawiona faktura VAT.

  Dostawca internetu nie ma obowiązku wystawiania faktur klientom nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie klienta dostawca jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT nie później niż do siódmego dnia od dnia sprzedaży.1)

  Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani skorzystaniem z wprowadzonej ulgi podatkowej z tytułu świadczonej przez nas usługi stałego dostępu do Internetu prosimy o pisemne zgłoszenie nam konieczności wystawiania dla Państwa faktury VAT oraz określenie sposobu dostarczenia jej do Państwa.

  Jeżeli płatności dokonują Państwo bezpośrednio u nas w kasie to faktura VAT będzie wystawiana każdorazowo na Państwa żądanie na podstawie paragonu z kasy fiskalnej.

  Jeżeli natomiast płatności dokonują Państwo przelewem, wystawioną fakturę VAT można:
 • przesłać Państwu bezpłatnie na wskazane konto email w postaci pliku "wmf";
 • wysłać w tradycyjny sposób Pocztą Polską listem zwykłym lub poleconym ; w tym przypadku prosimy o uwzględnienie w przelewie kwoty opłaty pocztowej, która odpowiednio wynosi 2,00zł dla listu zwykłego i 5,00zł dla listu poleconego.
 • odebrać osobiście w biurze sieci nie później niż trzy miesiące od dnia wpłynięcia przelewu. Po tym okresie możliwe będzie jedynie wystawienie duplikatu faktury VAT, który zostanie sporządzony po złożeniu u Operatora pisemnego wniosku Abonenta. Opłata za sporządzenie duplikatu faktury VAT naliczona będzie zgodnie z Cennikiem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez PHU MMJ.
 • 1) Na podstawie Ustawy z dn. 11.03.2004 o podatku od towarów i usług art. 119 ust. 4. oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r Dz. U. Nr 54, 4 § 16 ust. 1.  Tabela poniżej przedstawia symulację kosztów oraz wyliczenie oszczędności uzyskanych dzięki skorzystaniu z tzw. ulgi na internet:

  Próg podatkowy Rodzaj taryfy: Taryfa S Taryfa M
  (dawna B)
  Taryfa L
  (dawna A)
  Taryfa XL Taryfa XXL
  Cena brutto taryfy: 49,00zł 59,00zł 69,00zł 89,00zł 119,00zł
  19,00% koszt miesięczny
  uwzględniający ulgę
  podatkową
  39,69zł 47,79zł 56,97zł 76,97zł 106,97zł
  oszczędności
  miesięczne
  9,31zł 11,21zł 12,03zł 12,03zł 12,03zł
  oszczędności
  roczne
  111,72zł 134,52zł 144,40zł 144,40zł 144,40zł
  30,00% koszt miesięczny
  uwzględniający ulgę
  podatkową
  34,30zł 41,30zł 50,00zł 70,00zł 100,00zł
  oszczędności
  miesięczne
  14,70zł 17,70zł 19,00zł 19,00zł 19,00zł
  oszczędności
  roczne
  176,40zł 212,40zł 228,00zł 228,00zł 228,00zł
  40,00% koszt miesięczny
  uwzględniający ulgę
  podatkową
  29,40zł 35,40zł 43,67zł 63,67zł 63,67zł
  oszczędności
  miesięczne
  19,60zł 23,60zł 25,33zł 25,33zł 25,33zł
  oszczędności
  roczne
  235,20zł 283,20zł 304,00zł 304,00zł 304,00zł

  Dokumenty do pobrania:
  Prośba o wystawianie faktur VAT
  Zamówienie duplikatów faktur VAT